اشاره به بنای چند آسیاب آبی در گذشته:
در گذشته آبادی آویهنگ دارای چند آسیاب آبی سنتی بود که به طور کلی با ابتکار و طرح و نقشه استاد کاران و معماران ماهر محلی، در بیرون آبادی ساخته شده بودند، از آن جمله:
1-آسیاب آبی کد خدا مصطفی که در شرق آبادی در نهایت استحکام و رعایت بهداشت ساخته شده بود، جوب آب آن-که معروف است به((جوو آساوی)) از ابتدای دره ((زه یوه ر)) سر چشمه می گرفت که پس از آبیاری نمودن زمین های مسیر خود، آب مورد نیاز آسیاب را تامین می کرد و قسمتی از آن نیز از ابتدای آسیاب جدا و منشعب می شدو از میان آبادی می گذشت و از پشت دیوار شمالی مسجد جامع عبور می کرد، سپس بیشتر زمینهای غرب آبادی را آبیاری می کرد، اما پس از تعطیل و خراب شدن آسیاب، این جوب نیز عملاّ غیر فعال و خراب شد به گونه ای که اکنون آثاری از آن نمانده و محل عبور آن تبدیل به خانه های مسکونی گردیده و زمین های غرب آبادی نیز یکی پس از دیگری تبدیل به واحدهای اداری، آموزشی، بیمارستانی و مسکونی شده اند.
2-آسیاب گرگ، معروف به ((آساوو وه رگی)) که در جنوب و در رو به روی آبادی قرار داشت، این آسیاب مطعلق به کد خدا کرم و احمد سرباز بوده است و جوب آب آن از چند متری ((هانه کله)) یا آسیاب گرگ- آنطوری که نقل می کنند- این بوره است که: مدتی بعد از ساختن و راه اندازی این آسیاب، روزی بر حسب اتفاق گرگ هاره ای وارد آن می شود و به افراد داخل آسیاب حمله ور می شود و در نتیجه چند نفر را به شدت زخمی میکند، پس، از آن موقع به بعد، به ((آساوو وه رگی)) مشهور گردید.
3-آسیاب اسماعیل میرزا مشهور به ((آساوو مه لای)) این آساب در غرب آسیاب گرگ و در حدود دویست متری آن قرار داشت و متعلق به حاج مجید و ملا عابد بوده است و آب آن از همان جوب آسیاب گرگ تاّمین شده است.
4-آسیاب فقیه محمد: این آسیاب در غرب آبادی قرار داشت که از نظر موقعیتمکانی و فعالیت و پر کاری از سایر آسیاب های مراجعین بیشتری داشت، و آب آن از ابتدای آبادی و در جلوی ((هانه بلفه ت)) سر چشمه می گرفت، این آسیاب متعلق به فقیه محمد و فتاح وهاب بوده است.
5-آسیاب کهنه، یا ((آساوو خزمی)): این آسیاب در غرب آسیاب فقیه محمد و در فاصله حدود دویست متری آن قرار داشت، صاحب آن شخصی  مشهور به ((خزمی)) بوده است و آب آن از همان جوب آسیاب فقیه محمد تاّمین می شد.
6-آسیاب دیگری در چند متری غرب آسیاب خزمی وجود داشته و معروف به آسیاب ((عه وده شاته)) بوده است، اکنون نیز به محل آن ((چاله آساو)) می گویند، آب آن از همان جوب آسیاب فقیه محمد تامین می شد. البته در حال حاضر همه این آسیاب ها از بین رفته و آثاری از آن باقی نمانده است، به طوری که جای بعضی از آنها تبدیل به زمین زراعتی گردیده و در محل برخی دیگر خانه های مسکونی ساخته شده است.
  

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 17 دی 1391    | توسط: شهاب حیدرزاده    | طبقه بندی: آسیاب های قدیمی آویهنگ،     |
نظرات()