شعر -ئه وی هه نگ

شه عر هورامی.شه عر هورامی.شه عر هورامی.شه عر هورامی.شه عر هورامی.شه عر هورامی.شه عر هورامی.شه عر هورامی
دیسان گول نه وروزبه ر ئاما   جه خاک   

     زه مین به یه كجار دیده ش بی نه مناك
چه مه ن به سه وزی گولان به ره نگ ره نگ 

   ره مناشا سپای خه م جه دله ی ته نگ
یارتاخ به یه كجارپوشیان به لـــو      

    نه ك دلی سه د دل حه یرانش مه بو
كورانو كناچان ماچان گورانی   

      به دل مه كه را یادو جارانی
به گوراله سوری هانه جافانی    

          من په توم گیرته ن به ره و داخانی
به ره زا شنیو شاخی توه نه سور     

 عه ترش په ی مه شام مه شنیو جه دور

لاپای شه تاوان سولان به رئامان    

    بیه ن به شه فا په ی  ئیشو زامان

وه نه و شه و پیچك چه نی له ولاوی 

      ده رده دل كه را په ری وه رواوی
هه مدیسان ئیزه د به كن فیكون     

       قودره ت  نماناو ئیمه ش كه رد مه جنون

ئاوردش وه هارپه ی جموجولی     

        هه رتا هه واران به رشا جه چولی

با شه هاب  كیشو هه ناسانی كال     

       په دوری  داریاو  دیبنه و  وه ربه چال

نوشته شده در تاریخ شنبه 7 بهمن 1391    | توسط: شهاب حیدرزاده    | طبقه بندی: شه عر-ئه وی هنگ،     |
نظرات()